ORDER OF ELECTION FOR THE CITY OF RIVER OAKS, TEXAS

Posted on May 24th, 2017

A RUNOFF ELECTION IS HEREBY ORDERED TO BE HELD ON JUNE 10, 2017 FOR THE PURPOSE OF: (por la presente se ordena una elección de segunda vuelta que se llevara a cabo el 10 de junio del 2017 con el fin de) (theo đây cuộc bầu cử chung cuộc được lệnh tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2017 nhằm mục đích:) ELECTING A CITY COUNCIL MEMBER, PLACE 5 FROM MAY OF 2017 UNTIL MAY OF 2020 OR UNTIL THEIR SUCCESSOR ARE DULY ELECTED AND QUALIFIED. (Elegir a un Miembro del Ayuntamiento, Lugar 5, para Mayo del 2017 hasta Mayo del 2020 o hasta que su sucesor sea debidamente elegido y calificado.) (Bầu ra Ủy viên Hội đồng Thành phố, Vị trí số 5 nhiệm kỳ bắt đầu từ Tháng 5 năm 2017 cho đến Tháng 5 năm 2020 hoặc cho đến khi người kế nhiệm được bầu ra đúng cách và hội đủ điều kiện.)


Return to the Previous Page